Rumunia kultura

Mieszkańcy są gościnni, bezkonfliktowi i życzliwie nastawieni do turystów. Cechy te bardziej widoczne są w mniejszych wioskach niż na terenach miast, przybyszom oddaje się własne dom, zaprasza na ogniska, tańce i wesela. Każde spotkanie towarzyskie obowiązkowo kończy się kieliszkiem domowej śliwowicy. Większość mieszkańców wyznaje prawosławie.

W Rumunii spotkamy wiele mniejszości etnicznych, wśród których są także Polacy. Skupiają się głównie na Bukowinie, gdzie tworzą społeczności skupione w Domach Polskich, kultywujących zwyczaje i religię. Są to głównie potomkowie górników z podkrakowskich kopalni soli w Bochni i Wieliczce, którzy przybyli wykonywać swój zawód na bukowińskie saliny w XVIII w.

Romowie stanowią niewielki procent populacji chociaż niektóre źródła podają, że jest ich w kraju nawet 3 miliony. Starowiercy zwani także Lipowianami zamieszkują wioski na wschodzie, w pobliżu Babadag i na Bukowinie w Lipoveni. Społeczność ta pozostała przy dawnych obyczajach i wierzeniach co czyni ich najciekawszą grupą etniczną w kraju. Wyznają odłam prawosławia powstały w Rosji w 1652 r.

Rumunia ma wielowiekową i skomplikowaną historię, która ukształtowała jej obecną kulturę i pozostawiła ślady w postaci licznych zabytków architektury. W 106 r. n.e. przed podbojem przez Imperium Rzymskie tereny te zamieszkiwali dzielni Dakowie, pochodzący z sąsiedniej Tracji. Cesarz Trajan w kilku wojnach, zwanych dackimi, przyłączył ich państwo do Rzymu. Najeźdźcy utrzymywali się tutaj do 273 r., kiedy musieli ustąpić pod naporem plemion germańskich nadciągających z północy.

W średniowieczu dwaj apostołowie z Konstantynopola, Cyryl i Metody, zaszczepili chrześcijaństwo w obrządku wschodnim i alfabet zwany cyrylicą. Wkrótce po ziemie te sięgnęli Węgrzy, w X w. obszar Transylwanii został przyłączony do królestwa Stefana I Świętego. Trzy wieki później Węgrzy sprowadzają do Rumunii niemieckich osadników aby zapewnić ziemią rozwój gospodarczy. W 1541 r. Siedmiogród wyodrębnił się jako niezależne księstwo pod zwierzchnictwem Turków. 1668-1918 Transylwania stanowi część Imperium Hansburgów .

Powstałe w XIV wieku księstwa wołowskie i mołdawskie w Karpatach zostały 2 wieki później włączone do Imperium Osmańskiego. W 1862 r. Aleksander Jan Cuza, mołdawski wielmoża, zjednoczył oba księstwa, które zawarły unię. Niestety Cuza zdecydował się przeprowadzić niekorzystną dla najbogatszych obywateli reformę agrarną, co stało się przyczyną buntu i wygnania władcy. Na jego miejsce powołano księcia Karola Hohenzollern-Sigmaringen za którego zjednoczono Hospodarstwo Wołoskie i Mołdawskie ogłoszone w 1881 r. królestwem.

Rumunia - co jeszcze Cię interesuje?


ceny i zakupy
galeria hotele Kuchnia Kultura
Ceny
Rumunia

Galeria
Rumunia
Hotele
Rumunia

Kuchnia
Rumunia

Rumunia
Kultura
mapa pogoda poradnik turysty warto zwiedzić zdrowie
Mapa Rumunia Pogoda
Rumunia
Rumunia
Poradnik
Rumunia
Warto
zobaczyć
Rumunia
Zdrowie


Warto zobaczyć.

Niemcy pogoda Dominikana pogoda Chorwacja pogoda Francja pogoda Dominika Pogoda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.